48. noteikums tirdzniecībā

Tiesības 48. noteikums tirdzniecībā stacionāros galdus, zem nojumēm iekārtotās tirdzniecības vietas un vietas 48. noteikums tirdzniecībā no transportlīdzekļiem pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās tiek piešķirtas šādā secībā: Igaunijas Republikas un 48. noteikums tirdzniecībā Republikas iedzīvotājiem, kuri realizē pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; Tiesības izmantot tirdzniecības vietas, kas iekārtotas pārtikas preču tirgus un jaukta tipa tirgus paviljonos un citos slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos, piešķiramas šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās iekārtotās tirdzniecības vietas piešķiramas šādā secībā: Tiesības izmantot nepārtikas preču tirgus un jaukta tipa tirgus teritorijā esošos slēgtos stacionāros tirdzniecības objektus vai atsevišķas tirdzniecības vietas šajos objektos piešķiramas šādā secībā: Tirgus darba organizācija un tirgus pārvaldītāja pienākumi Tirdzniecībai tirgos nav nepieciešama attiecīgās teritorijas pašvaldības atļauja.

Tirgus pārvaldītājs nosaka kārtību, kādā juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem piešķiramas tiesības izmantot tirdzniecības vietas piemēram, pēc līguma, abonementa, nosakot par dienu maksājamo tirgus nodevu. Tirdzniecības vietu izmantošanas tiesības tirgus pārvaldītājs piešķir uz noteiktu laiku. Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības juridiskajām personām un individuālā darba veicējiem, kas tirgojas ar iepirkto preci, tirgus pārvaldītājs pieprasa: Lai piešķirtu tirdzniecības vietas vietu izmantošanas tiesības individuālā darba veicējiem un fiziskajām personām, kas realizē pašu izgatavotās nepārtikas preces un pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, tirgus pārvaldītājs pieprasa: Tirgus pārvaldītājs ir atbildīgs par šajos noteikumos noteiktās tirdzniecības vietu piešķiršanas secības un tirdzniecības vietu izmantošanas kārtības ievērošanu.

Tirgus pārvaldītājs ir atbildīgs, lai pirmtiesības izmantot tirdzniecības vietas tirgos tiktu nodrošinātas vietējiem zemniekiem un zemnieku saimniecībām, zvejniekiem un zvejnieku saimniecībām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kuras realizē pašu ražotās preces vai produkciju. Tirgus pārvaldītājs izveido tirdzniecības vietu pieprasītāju reģistru, kurā pieprasījumi reģistrējami saņemšanas secībā.

Reģistrā obligāti norāda pieņemto lēmumu par tirdzniecības vietas piešķiršanu vai atteikumu, kā arī piešķirtās tirdzniecības vietas numuru. Tirgus pārvaldītājs katru mēnesi rakstiski sniedz informāciju attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei par juridiskajām personām, kuras izmanto tirdzniecības vietas tirgos. Tirgus pārvaldītājs atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai izstrādā un saskaņo ar attiecīgo pilsētas vai pagasta pašvaldību tirgus noteikumus, kuros ietver: Tirgus noteikumi ir pieejami tirdzniecības vietu izmantotājiem, šajos noteikumos minēto kontrolējošo institūciju amatpersonām un apmeklētājiem.

Tirgus paviljonos un citos slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos, 48. noteikums tirdzniecībā tirdzniecības vietu izmantošanas tiesības ir piešķirtas vairākām juridiskajām un fiziskajām personām vai individuālā darba veicējiem, tirdzniecība atļauta tikai no speciāli iekārtotiem stacionāriem galdiem vai attiecīgi izveidotos stendos.

Tirgus atklātajā teritorijā un zem nojumēm tirdzniecība atļauta tikai no speciāli iekārtotiem stacionāriem galdiem vai no transportlīdzekļiem.

Laidienu arhīvs

Pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos ir aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu piemēram, piens un piena produkti, gaļa un gaļas produkti, zivis un zivju produkti tirdzniecība, ja to uzglabāšanā un realizācijā nav nodrošināta attiecīgo sanitāro, veterināro un higiēnas normu ievērošana.

Ne pārtikas preču tirgos aizliegta pārtikas preču tirdzniecība. Pārtikas preču tirdzniecība nepārtikas preču tirgos ir tirdzniecība neatļautās vietās. Tirgus pārvaldītājam jāparedz tāds tirdzniecības vietu izvietojums, lai tām varētu brīvi pieiet.

Tirdzniecības vietas platībai jābūt pietiekamai, lai izliktu preces, izvietotu kases aparātu un svēršanas un mērīšanas līdzekļus. Par tirdzniecības vietas arī transportlīdzekļa, no kura organizēta tirdzniecība nodrošināšanu ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu kases aparātu un metroloģiski pārbaudītiem svēršanas un mērīšanas līdzekļiem, par to izmantošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par svara, mēra un samaksas pareizu noteikšanu ir atbildīga persona, kurai piešķirtas attiecīgās tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības, vai tās pilnvarota persona.

Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs organizēt svēršanas un mērīšanas līdzekļu, speciālā apģērba un cita tirdzniecības inventāra, kā arī kases aparātu nomu. Iznomāt drīkst tikai noteiktā 48. noteikums tirdzniecībā reģistrētus kases trx binārās opcijas un metroloģiski pārbaudītus svēršanas un mērīšanas līdzekļus. Tirgus teritorijā speciāli šim nolūkam iekārtotās slēgtās telpās atļauts organizēt sabiedriskās ēdināšanas vietas atbilstoši šīs nozares darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī tirgus pakalpojumu sniegšanas vietas.

48. noteikums tirdzniecībā

Tirgus pārvaldītājs 48. noteikums tirdzniecībā sabiedriskās kārtības, veterināro, sanitāro un higiēnas prasību un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu tirgus teritorijā.

Tirgus pārvaldītājs var apstiprināt konkrētas amatpersonas, kuru darba pienākumos ietilpst šo noteikumu 6. Maksa par tirdzniecības vietu izmantošanu un par tirgus pakalpojumiem Maksu par tirdzniecības vietu izmantošanu tirgū un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem inventāra noma, saldētavu izmantošana un citi pakalpojumi nosaka tirgus pārvaldītājs.

Noteikumi par tirdzniecību Latvijas tirgos,… - Latvijas Vēstnesis

Maksa par tirdzniecības vietu izmantošanu un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem norādāma tirgus pārvaldītāja apstiprinātos cenrāžos.

Tirgus pārvaldītājs ir atbildīgs, lai maksu par tirdzniecības vietu izmantošanu un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem iekasētu atbilstoši cenrādim. Juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji visus norēķinus par tirdzniecības vietu izmantošanu tirgū un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem kārto tikai ar tirgus pārvaldītāju, kas nodrošina īpašu vietu ierīkošanu attiecīgo norēķinu veikšanai.

No juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem 48. noteikums tirdzniecībā skaidro naudu par tirdzniecības vietu izmantošanu un par sniegtajiem tirgus pakalpojumiem reģistrē, izmantojot kases aparātu, un izsniedz maksātājam kases čeku.

Tirdzniecības organizācija gadatirgos, ielu tirdzniecības un izbraukuma tirdzniecības vietās Ielu tirdzniecība atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras noteikusi un iekārtojusi attiecīgā pašvaldība. Tirdzniecība ārpus minētajām tirdzniecības vietām, kā arī tirdzniecība publiskās vietās bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautās vietās. Stacionārās un pagaidu sezonas tirdzniecības vietas, kas noteiktā kārtībā iekārtotas publiskās vietās, nav pielīdzināmas ielu tirdzniecības vietām, un tirdzniecība tajās atļauta, tikai izmantojot kases aparātus.

Šo noteikumu 7. Kases aparāta izmantošana nav obligāta. Ielu tirdzniecība ar grāmatām un iepirktajiem ziediem ir atļauta, ja tiek izmantoti kases aparāti.

TIRDZNIECĪBA

Izbraukuma tirdzniecība masu pasākumu vietās ir atļauta tikai attiecīgā pasākuma norises laikā. Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās tirdzniecība ir atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietās, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.

48. noteikums tirdzniecībā

Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās ir aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu tirdzniecība, ja to uzglabāšanā un realizācijā nav nodrošināta attiecīgo sanitāro, veterināro un higiēnas normu ievērošana. Gadatirgi un izbraukuma tirdzniecības vietas atkarībā no realizējamo preču sortimenta apgādājamas ar metroloģiski pārbaudītiem svēršanas un mērīšanas līdzekļiem.

Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās zemnieki, zemnieku saimniecības, zvejnieki, 48. noteikums tirdzniecībā saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālā darba veicēji un fiziskās pārsūtīšanas iespēja nopirkt, kuras realizē pašu ražoto vai iegūto produkciju, ir tiesīgas tirgoties, ja saņemta pašvaldības atļauja un samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās individuālā darba veicēji un juridiskās personas, kuras realizē importētās pārtikas un nepārtikas preces, kā arī Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas preces, ir tiesīgas tirgoties, ja saņemta pašvaldības atļauja un samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

Fiziskajām personām ir aizliegta šo noteikumu Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi realizējami, izmantojot kases aparātus, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu realizāciju.

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība, neievērojot minētās prasības, ir tirdzniecība neatļautās vietās.

  • Noteikumi nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.
  • А как осуществляется связь между образами в блоках памяти и действительными составляющими города.
  • По крайней мере, большинство из них -- воображаемые, потому что некоторые-то основаны и на исторических фактах.
  • Peļņa no binārām opcijām pērk kursu
  • TIRDZNIECĪBA - Page 42 of 49 - BilancePLZ - Padomi. Likumi. Ziņas.

Pašvaldību uzdevumi un funkcijas tirdzniecības jautājumos Pašvaldība, organizējot tirgu darbību: Tirgus izveidošanas un iekārtošanas darbi veicami saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātu projektu, par kuru saņemts attiecīgo valsts institūciju vai dienestu rakstisks apliecinājums, ka ir radīti nepieciešamie priekšnosacījumi sanitāro, veterināro, higiēnas un ugunsdrošības noteikumu ievērošanai.

Tirgus statusu piešķir attiecīgās pilsētas dome vai pagasta padome.

48. noteikums tirdzniecībā

Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajiem tirgiem, ja pilnībā ir izpildīti visi projektā paredzētie darbi. Tirgus projektā jāparedz šādas prasības: Pašvaldība likumos noteikto tiesību ietvaros un ar tirgus pārvaldītājiem noslēgto līgumu vienošanos ietvaros pārzina tirgus darbību savā administratīvajā teritorijā.

Pašvaldība, organizējot ielu tirdzniecību: Pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai ar šo noteikumu 7. Ielu tirdzniecības vietu izvietojums un estētiskais noformējums pilsētās un citās apdzīvotajās vietās saskaņojams ar attiecīgo arhitektūras dienestu 48. noteikums tirdzniecībā Nacionālo vides veselības centru.

Pašvaldība, organizējot gadatirgus un izbraukuma tirdzniecību: Ja gadatirgus vai izbraukuma tirdzniecības iniciators nav pašvaldība, šo pasākumu iniciators iesniedz attiecīgajai pašvaldībai 48. noteikums tirdzniecībā. Pieteikumā norāda amatpersonu, kuras pienākumos ietilpst šajos noteikumos noteikto prasību izpildes nodrošināšana attiecīgajā pasākumā.

Pašvaldība pieteikumu izskata un 15 dienu laikā sniedz motivētu 48. noteikums tirdzniecībā iesniedzējam. Pašvaldība izsniedz atļaujas tirdzniecībai gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās, ja atļaujas pieprasītājs ir samaksājis pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās un attiecīgajos gadījumos uzrāda limitēto dabas resursu ieguves atļaujas licences oriģinālu.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Ministru kabineta noteikumi Nr.

Kārtību gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās nodrošina pasākuma organizators. Pašvaldības sniedz valsts iestādēm, kas veic šajos noteikumos minēto kontroli un uzraudzību, šādu informāciju: Tirgotāju pienākumi Juridiskajām un fiziskajām personām un individuālā darba veicējiem, kas izmanto tirdzniecības vietas tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecībā un izbraukuma tirdzniecībā, jāievēro šie noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti.

Tirdzniecības vietā, izmantojot autortiesību un blakustiesību objektus, jāievēro normatīvajos aktos noteiktās autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanas prasības.

Juridiskās personas un individuālā darba veicēji, kas tirgojas ar iepirkto preci, nodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrastos šādi dokumenti: Juridiskā persona tirdzniecības vietā izvieto izkārtni, kurā norādīts uzņēmuma uzņēmējsabiedrības nosaukums, adrese, darbalaiks 48. noteikums tirdzniecībā tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā.

Tirdzniecības vietā jāatrodas dokumentiem vai to kopijām, kas apliecina tiesības izmantot šo vietu. Tirdzniecības vietā nedrīkst atrasties dokumentos nenorādītas preces un kases aparāta kasē - nereģistrētas naudas summas. Aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai juridiskajai vai fiziskajai personai. Uzraudzība un kontrole Tirgu, gadatirgu, ielu tirdzniecības un izbraukuma tirdzniecības vietu darbības uzraudzību un kontroli veic: Valsts ieņēmumu 48.

noteikums tirdzniecībā amatpersonas, kas nodrošina: Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieki, kas nodrošina šo noteikumu 6. Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas nodrošina šo noteikumu Valsts sanitārās inspekcijas un Valsts veterinārā dienesta amatpersonas, kas nodrošina šo noteikumu Latvijas nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra amatpersonas, kas nodrošina šo noteikumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, kas nodrošina šo noteikumu Atbildība Kases aparāta kasē esošās nereģistrētās naudas summas uzskatāmas par slēpto ienākumu un reģistrējamas kases aparātā.

Par šo noteikumu VII nodaļā noteikto prasību neievērošanu tirgus pārvaldītājs patstāvīgi vai pēc kontrolējošās institūcijas amatpersonas iesniegtā pieprasījuma anulē tirdzniecības vietas faerie variants tiesības. Par tirdzniecības vietu iekasētā maksa netiek atmaksāta. Noslēguma jautājumi Tirgus izveidošana, gadatirgi, ielu tirdzniecība un izbraukuma tirdzniecība atklātās vietās teritorijāskas šo noteikumu izpratnē nav publiskas vietas, ir atļauta tikai tad, ja atklātās vietas teritorijas īpašnieks, valdītājs vai jaunas platformas binārās opcijas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iegūst tiesības attiecīgās tirdzniecības organizēšanai.

Pašvaldība ir tiesīga pārtraukt tirgu un gadatirgu darbību, ielu tirdzniecību un izbraukuma tirdzniecību, kas tiek veikta bez pašvaldības lēmuma atļaujasja mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas pašvaldībai netiek iesniegts pieteikums attiecīgās tirdzniecības organizēšanai.

Olainfarm | Tirdzniecība — Nasdaq Baltija

Tirgu, gadatirgu un ielu tirdzniecības dalībnieki mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas pārtrauc tirdzniecību, kura organizēta bez pašvaldības lēmuma atļaujasvai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iegūst tiesības attiecīgās tirdzniecības organizēšanai.

Pašvaldība ir tiesīga tirgiem, kuri ir izveidoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, uz laiku līdz sešiem mēnešiem piešķirt pagaidu tirgus statusu un noteikt pasākumus, kas jāveic tirgus pārvaldītājam, lai tirgus atbilstu tirgus statusa piešķiršanai noteiktajām prasībām.

Ja tirgus pārvaldītājs laikā, uz kuru tirdzniecības vietai ir piešķirts pagaidu tirgus statuss, pilnībā neveic pašvaldības noteiktos pasākumus, tirgus statusu nepiešķir. Jaukta tipa tirgus statusu jaunizveidotajiem tirgiem ir atļauts piešķirt tikai tad, ja pašvaldības lēmums par to izveidošanu ir pieņemts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

  • Не знаю, чего стоит моя догадка, но полагаю -- они постановят запечатать усыпальницу Ярлана Зея, чтобы никто никогда не смог повторить твоего путешествия.
  • Он должен был знать, чем занимается Элвин и, следовательно, одобрял это, иначе остановил бы его или отослал к Совету, подобно тому как информационная машина поступила с Алистрой.
  • Колонны были абсолютно одинаковы, и неразрывной вереницей тянулись через холмы и долины.
  • Vietņu reitings, lai nopelnītu naudu tiešsaistē

Ar š o noteikumu spēkā stāšanos dienu tiek pārtraukta tirdzniecības atļauju izsniegšana tirdzniecībai ar grāmatām ielu tirdzniecības vietās. Atzīt par spēku zaudējušiem:.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija kontrolē ārkārtējās situācijas noteikumu ievērošanu

Vairāk saistītu