Interneta ieņēmumu statistika

Valsts ieņēmumu dienests |

Interneta ieņēmumu statistika

Meklēt Statistika Uzņēmējdarbībā bieži nepieciešama dažāda veida statistika savas darbības plānošanai un strukturēšanai, ko var atrast Centrālās statistikas pārvaldes CSP datu bāzē. Uzņēmējdarbības veikšanai noderīga statistikas informācija Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz nodokļu maksātāju iesniegto pārskatu un maksājumu uzskaites datiem, ir izveidojis nozaru statistikas tabulas.

Interneta ieņēmumu statistika

Tajās iekļauti šādi nozari raksturojoši rādītāji: nodokļu maksātāju statistika; nodrošinātie Valsts ieņēmumu dienesta administrētie kopbudžeta ieņēmumi; maksājumu parādi; nodokļu maksātāju pamatnodokļu slogs; saimnieciskās darbības rezultāti; vidējais darba devēju un nodarbināto skaits; nodarbinātajiem aprēķinātie darba ienākumi.

Pieejama arī statistika par darbinieku atalgojumu no Iedzīvotāju statistika pieejama CSP datos un tā regulāri tiek papildināta ar aktuālajiem datiem par Latvijas iedzīvotāju skaitu un sadalījumu, tostarp reģionos, lielajās pilsētās un novados pēc vecuma, dzimuma, nacionālā sastāva, kā arī iedzīvotāju skaitu mazās teritorijās — ciemos un Rīgas apkaimēs.

Seko aktualitātēm

Statistika par bezdarba līmeni Interneta ieņēmumu statistika pieejama NVA tīmekļa vietnēpapildus te redzama arī informācija par tekošo reģistrēto bezdarba līmeni valstī un aprakstošu apkopojumu par nodarbinātības tendencēm, brīvo darba vietu skaitupieejami NVA veiktie pētījumi par darba tirgus tendencēm. Tāpat iespējams aplūkot darba tirgus pieprasījumu pēc profesijām dažādos laika periodos.

Interneta ieņēmumu statistika

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes PMLP tīmekļa vietnē ir pieejama statistiskā informācija no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas iedzīvotāju skaitu pašvaldībās un tā tiek nepārtraukti papildināta ar aktuālajiem datiem par Latvijas iedzīvotāju skaitu un sadalījumu pēc dažādiem kritērijiem. Aktuālie dati tiek apkopoti Interneta ieņēmumu statistika publicēti divas reizes gadā.

Atvērto datu portālskur jebkura persona var skatīt informāciju, kuru publicē valsts iestādes vai organizācijas, kas pilda valsts funkcijas. Portālā ir pieejams datu katalogs, kurā tēmas ir sadalītas kategorijās, piemēram, ekonomika un uzņēmējdarbība, valsts pārvalde, zemkopība, pārtika un mežsaimniecība, u.

Interneta ieņēmumu statistika

Reģionālās attīstības indikatoru modulis RAIMkurā ir pieejami sociālekonomiskie rādītāji, atsevišķu valsts teritoriju sociālās un ekonomiskās attīstības tendenču mērīšanai, un nozaru politiku īstenošanas instrumentu rādītāji, lai izvērtētu, kādu iespaidu uz valsts teritoriju attīstību atstāj nozaru politiku īstenošana un cik koordinēta tā ir.

Papildu informāciju var skatīt šeit.

Interneta ieņēmumu statistika

Vairāk saistītu