Papildu ienākumi sievietēm vecumā

Par tiesībām uz vecāku pabalstu, ja gūst ienākumus

Tiesības uz maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības un apbedīšanas pabalstiem 1 Tiesības uz maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības pabalstiem ir personām, kuras saskaņā ar likumu " Par valsts sociālo apdrošināšanu " ir sociāli apdrošinātas un par kurām ir veiktas vai bija jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Latvijas Republikā atbilstoši attiecīgajam apdrošināšanas veidam ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

papildu ienākumi sievietēm vecumā peļņa Bitcoin katru stundu

Tiesības uz apbedīšanas pabalstu ir personām, kuras ir sociāli apdrošinātas saskaņā ar likumu " Par valsts sociālo apdrošināšanu ". Citām personām ir tiesības uz apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas nāves gadījumā.

Remigrējušam diasporas loceklim pabalstus aprēķina šajā likumā noteiktajā kārtībā. Pirmās daļas jaunā redakcija un 1. Pārejas noteikumu Apdrošināšanas gadījumi, kas rada tiesības uz maternitātes pabalstu, un maternitātes pabalsta izmaksas periods 1 Maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par visu grūtniecības atvaļinājuma un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja sieviete neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai ja pašnodarbināta sieviete zaudē ienākumus.

Main navigation

Maternitātes pabalsta piešķiršana bērna tēvam vai citai personai 1 Maternitātes pabalstu piešķir bērna tēvam vai citai personai, kura faktiski kopj auto nopelnīt naudu mājās, par visu bērna kopšanas laiku, bet ne ilgāku kā līdz bērna Maternitātes pabalsta piešķiršana adopcijas gadījumā 8 Izslēgts ar Maternitātes pabalsta piešķiršana sievietēm, kuras atlaistas no darba sakarā ar darba devēja likvidāciju Sievietēm, kuras atlaistas no darba sakarā ar darba devēja likvidāciju, maternitātes pabalstu piešķir vispārējā kārtībā, ja tiesības uz grūtniecības atvaļinājumu iestājušās ne vēlāk kā dienas pēc atlaišanas no darba.

Maternitātes pabalsta piešķiršanas pamats Maternitātes papildu ienākumi sievietēm vecumā piešķiršanas pamats ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta darbnespējas lapa. Grozījumi pantā stājas spēkā Maternitātes pabalsta apmērs Maternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

II A nodaļa Nodaļa Pārejas noteikumus.

Citi raksti šajā kategorijā:

Paternitātes pabalsta piešķiršanas gadījumi un paternitātes pabalsta izmaksas periods Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par piešķirtā atvaļinājuma 10 kalendāra dienām: 1 bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu; 2 vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju.

Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats Paternitātes pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums, informācija par bērna tēva un bērna radniecības fakta reģistrāciju vai likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopcijas apstiprināšanu, kā arī darba devēja apstiprinājums par bērna tēva atrašanos atvaļinājumā sakarā ar bērna piedzimšanu vai viena no vecākiem atrašanos papildu ienākumi sievietēm vecumā sakarā ar bērna adopciju.

II B nodaļa Nodaļa Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

papildu ienākumi sievietēm vecumā pasaki man, kādas ir binārās opcijas

Vecāku pabalsta piešķiršanas pamats Vecāku pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums un informācija par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju. Vecāku pabalsta apmērs 1 Zaudējusi spēku ar Vecāku pabalsta izmaksas pārtraukšana Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr persona saņem bezdarbnieka pabalstu.

Ja, piešķirot bezdarbnieka pabalstu, konstatē, ka vecāku pabalsts personai par to pašu periodu jau izmaksāts, izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta apmēru samazina par šajā periodā izmaksātā vecāku pabalsta summu. Pants stājas spēkā III nodaļa Slimības pabalsts Slimības pabalsta piešķiršanas gadījumi 1 Slimības pabalstu piešķir personai, ja par šo personu Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas slimības apdrošināšanai ne mazāk kā trīs mēnešus papildu ienākumi sievietēm vecumā sešu mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums, vai ne mazāk kā sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums, un personai ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss darba nespējas laikā.

Nosacījums par nepieciešamo apdrošināšanas stāžu neattiecas uz slimības pabalsta piešķiršanu gadījumos, kad tiek kopts slims bērns, kurš nav sasniedzis 14 gadu tirdzniecības e-pasta adrese vai šā likuma Slimības pabalsta piešķiršanas pamats Slimības pabalsta piešķiršanas pamats ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegta darbnespējas lapa.

Slimības pabalsta izmaksas periods 1 Slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darba nespējas Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību papildu ienākumi sievietēm vecumā klīniskā universitātes slimnīca" ārstu konsilijs izvērtē, vai nepieciešama vecāka nepārtraukta klātbūtne, un vienā reizē to nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem.

Šajā gadījumā slimības pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Šis nosacījums neattiecas uz slimības pabalsta piešķiršanu gadījumos, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

Īpaši gadījumi slimības pabalstu piešķiršanā Ja darba nespēja iestājusies sakarā ar saslimšanu ar tuberkulozi, slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku līdz darbspēju atgūšanas vai invaliditātes noteikšanas dienai. Slimības pabalsta piešķiršana personai, kurai darba papildu ienākumi sievietēm vecumā iestājusies mēneša laikā pēc valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu perioda beigām 23 Izslēgts ar Slimības pabalsta piešķiršana personām, kurām darba nespēja iestājusies laikā, kad tās bijušas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas 1 Izslēgta ar Slimības pabalsta apmērs Slimības pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta ko darīt mājās, lai nopelnītu vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

  1. Par ko ir izdevīgāk derēt tirdzniecībā
  2. Par tiesībām uz vecāku pabalstu, ja gūst ienākumus - LV portāls

Gadījumi, kad slimības pabalstu nepiešķir Slimības pabalstu nepiešķir, ja: 1 persona darba nespējas laikā gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais; 2 darba nespēja personai iestājusies laikā, kad tā izdarījusi noziegumu, vai šā nozieguma rezultātā un to konstatējusi tiesa; 3 persona pati apzināti un būtiski kaitējusi savai vai kopjamo veselībai un to konstatējis ārsts; 4 persona mēģinājusi iegūt pabalstu viltus ceļā un to konstatējis ārsts vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Gadījumi, kad slimības pabalsta izmaksu pārtrauc 1 Papildu ienākumi sievietēm vecumā, kura darba nespējas laikā bez attaisnojoša iemesla nav ievērojusi ārsta noteikto režīmu vai bez attaisnojoša iemesla nav ieradusies pie ārsta vai darba ekspertīzes ārstu komisijā, pabalstu neizmaksā par pārkāpuma periodu.

IV nodaļa Apdrošināšanas gadījumi, kas rada tiesības uz apbedīšanas pabalstu 1 Apbedīšanas pabalstu piešķir: 1 apdrošinātās personas nāves gadījumā; 2 apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā. Personas, kurām ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu Apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā: 1 apdrošinātajai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā; 2 apdrošinātās personas nāves gadījumā apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu.

Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas pamats ir pabalsta pieprasītāja iesniegums un informācija par apdrošinātās personas vai apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa miršanas fakta reģistrāciju.

VSAA » Vecāku pabalsts

Apbedīšanas pabalsta apmērs 1 Apdrošinātās personas nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst mirušās personas divkāršai mēneša vidējai apdrošināšanas iemaksu algai, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. V nodaļa Pabalstu pieprasīšana, piešķiršana un izmaksa Pabalstu piešķiršanas un izmaksas organizācija 1 Pabalstu piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu veic Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pabalsta pieprasīšanas termiņi 1 Pabalstu pieprasa sešu mēnešu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas. Grozījums pirmajā daļā attiecībā uz skaitļa ''12'' aizstāšanu ar vārdu ''sešu'' stājas spēkā Pabalsta pieprasīšanas kārtība 1 Pabalstu pieprasa likumā " Par valsts sociālo apdrošināšanu " noteiktajā kārtībā.

Par maternitātes un slimības apdrošināšanu

Pabalsta piešķiršanas termiņi Pabalstu piešķir 10 darba dienu laikā pēc tam, kad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra saņēmusi pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus un citu informāciju, tai skaitā pabalsta piešķiršanai nepieciešamo informāciju no attiecīgās ārvalsts kompetentās iestādes par remigrējušu diasporas locekli. Pantā minētais nosacījums par pabalsta piešķiršanai nepieciešamo informāciju no attiecīgās ārvalsts kompetentās iestādes par remigrējušu diasporas locekli piemērojams no Pabalsta izmaksa Pabalstu izmaksā, to pārskaitot uz pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas PNS kontu.

papildu ienākumi sievietēm vecumā kur nopelnīt naudu internetā ar tūlītēju izņemšanu

Pabalstus, kas piešķirti saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Eiropas Parlamenta un Padomes Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu izmaksa personām, kurām ir tiesības uz valsts pensiju 37 Izslēgts ar Gadījumi, kad valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus nepiešķir vai pārtrauc to izmaksu 1 Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus nepiešķir vai pārtrauc iepriekš piešķirto pabalstu izmaksu uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns, par kura kopšanu tiek maksāts pabalsts atrodas pilnā valsts apgādībā.

Sakarā ar pabalsta saņēmēja nāvi nesaņemto pabalstu izmaksa 1 Pabalstu summas, kuras piešķirtas, bet nav izmaksātas, pabalsta saņēmēja nāves gadījumā ir tiesības saņemt pabalsta saņēmēja laulātajam un pirmās un otrās pakāpes radiniekiem. Neizmaksāto pabalstu izmaksā 10 dienu laikā pēc tā pieprasīšanas.

papildu ienākumi sievietēm vecumā cbcjr binārās opcijas

VI nodaļa Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai Nodaļas nosaukums Pārejas noteikumu. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai 1 Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai nosaka no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums, izņemot šā likuma Aprēķinot maternitātes pabalstu vai paternitātes pabalstu, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par šo periodu, kā arī par periodu, kad personai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dēļ, izņemot atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, nosaka 70 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas; 2 šā panta pirmajā daļā un šā likuma Šādā gadījumā vidējā apdrošināšanas iemaksu alga nedrīkst būt mazāka par saskaņā ar šā panta otrās daļas 1.

Saistītie raksti:

Aprēķinot maternitātes pabalstu vai paternitātes pabalstu, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par minēto periodu nosaka 70 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Aprēķinot maternitātes pabalstu vai paternitātes pabalstu, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par šo perioda daļu, kā arī par perioda daļu, kad personai apdrošināšanas papildu ienākumi sievietēm vecumā alga nav bijusi atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dēļ, izņemot atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, nosaka 70 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Trešās daļas jaunā redakcija un grozījums par otrās, ceturtās, piektās, sestās, septītās, astotās un devītās daļas izslēgšanu stājas spēkā Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai pašnodarbinātajam Pašnodarbinātajam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai nosaka no apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot trīs kalendāros mēnešus pirms gada ceturkšņa, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

VII nodaļa Līdzekļi maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības un apbedīšanas pabalstu izmaksāšanai Maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības un apbedīšanas pabalstus izmaksā no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta.

Līdzekļi no papildu ienākumi sievietēm vecumā pamatbudžeta vecāku pabalstu izmaksai minimālā apmērā Starpība starp vecāku pabalsta izmaksai nepieciešamo summu personai, kurai vecāku pabalsts tiek izmaksāts šā likuma Ieturējumi no pabalstiem un pārmaksāto pabalstu atgūšana 1 Ieturējumus no maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības pabalsta var izdarīt, pamatojoties uz tiesas nolēmumiem un citu institūciju amatpersonu lēmumiem, kurus izpilda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Embrujada aka Bewitched (1969) Spanish Movie p1

Vairāk saistītu